Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorsten/ventilationssystemet i bostadshus omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Västra Mälardalens Kommunalförbund har från och med 2008-07-01 övertagit respektive kommuns ansvar för dessa frågor vilket innebär bland annat att det är förbundet som är avtalspart med respektive sotningsdistrikt i Köping, Arboga och Kungsör.

Sotningstaxa 2016

Kontakt

Sot & Ventilationstjänst AB
Köpings kommun, Arboga kommun
info@sotarn.se
Direkt: 0221-109 00
Mobil: 0589-104 00

Ove Norberg
Kungsörs kommun
kontoret@sotmans.net
Direkt: 0227-121 85

Kontakt för den här sidan: Webmaster
Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Information

  • Ansvarig utgivare
  • Tyck till om VMKF
  • Om webbplatsen
  • Kartor
  • Allmänna handlingar/diarium
  • Kakor
  • E-post för anställda

Kontakta oss

Telefon
Växel: 0221-670 000
Öppet vardagar

731 85 Köping

Organisationsnummer: 222000-1578

forbundet@vmkfb.se

För frågor om webbplatsen webmaster@vmkfb.se

© 2018 Västra Mälardalens Kommunalförbund