Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Visa webbversion
Meny
Hem - Om oss - Riktlinjer och reglementen - Revisionsreglemente för VMKF

Revisionsreglemente för VMKF

  • Antaget av kommunfullmäktige i Köping den 18 december 2006, § 174
  • Antaget av kommunfullmäktige i Arboga den 14 december 2006, § 22
  • Antaget av kommunfullmäktige i Kungsör den 18 december 2006, § 38

Revisionens formella reglering

§ 1

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta reglemente.

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och landsting).

Revisorernas antal och organisation

§ 2

I förbundet ska finnas tre revisorer. Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser revisorerna efter samråd med övriga förbundsmedlemmar och med utgångspunkten att varje förbundsmedlem ska ges möjlighet att var företrädd med en revisor.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 3

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande och en vice sammankallande. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden

§ 4

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 5

Revisorernas budget skall beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i samtliga medlemskommuner.

§ 6

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

§ 7

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för revisorernas budget.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 8

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 9

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 10

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster.

§ 11

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 12

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 13

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 14

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senast den 1 april varje år.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

§ 15

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor efter att den upprättats.

§ 16

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i samtliga medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och direktionen

§ 17

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år.

§ 18

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

§ 19

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 20

Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2007 och tills dess fullmäktige i medlemskommunerna fattar annat beslut.

Snabbfakta om

Våra medlemskommuner:

Västra Mälardalens kommunalförbund bildades 1 januari 2006. Medlemskommuner är Köping, Arboga och Kungsör.

Köping

Köping med sina 24700 invånare ligger vid Mälarens innersta vik.

Hamnen, shoppingcentren, den trevliga åpromenaden och de vackra sekelskifteshusen runt Stora torget ger Köping karaktären, inte stor - men stad.

Besök Köpings kommuns webbplats

Arboga

Arboga kommun, med ca 13 300 invånare, ligger mitt i västra Mälardalen. Kommunen gränsar i söder till Hjälmaren och rakt genom stadskärnan flyter den vackra Arbogaån.

Arboga grundades under medeltiden och har haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Det är nära till fina miljöer och intressant historia. Från Mälardalen är det nära till Arboga.

Besök Arboga kommuns webbplats

Kungsör

Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 200 invånare.

Huvudorten har ett högt läge med bebyggelse som sträcker sig ner mot Arbogaån och Mälaren.

I kommunen finns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna i Torpa och Kungs Barkarö. Naturen är typisk för Mälardalen med hagar och bördig jordbruksmark.

Besök Kungsörs kommuns webbplats

Surahammar

Surahammar är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 9 950 invånare.

Surahammar är en tätort och centralort i Surahammars kommun. Den största privata arbetsgivaren på orten, ståltillverkaren Surahammars Bruks AB, har anor från 1500-talet.

Besök Surahammars kommuns webbplats