Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Visa webbversion
Meny
Hem - Om oss - Riktlinjer och reglementen - Reglemente för förbundsdirektionen i VMKF

Reglemente för förbundsdirektionen i VMKF

  • Antaget av Köpings kommunfullmäktige den 20 juni 2005
  • Antaget av Arboga kommunfullmäktige den 16 juni 2005
  • Antaget av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 juni 2005

Allmänna bestämmelser

1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är Västra Mälardalens Kommunalförbunds beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och författningar som reglerar förbundets verksamhet.

2 § För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente.

3 § Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de framställningar som direktionen anser påkallade.

Det åligger vidare direktionen att

1. Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna.

2. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs.

3. Informera förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

4. Till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin.

5. Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt.

6. Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila försvaret.

7. Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med förbundet.

8. Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten.

Ekonomisk förvaltning

Budget

4 § Direktionen ska varje år fastställa en plan för verksamheten och ekonomin (budget) för nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara planeringsperiodens första år.

Samråd ska ske mellan förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna och direktionen före utgången av maj månad inför förbundsmedlemmarnas fastställande av budgetram i enlighet med förbundsordningens § 21.

5 § Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser för det ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna begär.

6 § Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten ska direktionen till förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas.

Medelsförvaltningen

7 § Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och säkerhet tillgodoses.

8 § Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar.

9 § Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen.

Räkenskapsföring och redovisning

10 § Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar.

11 § Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en årsredovisning.

Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed.

12 § I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

13 § Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast överlämnas till förbundets revisorer och senast den 1 april till varje förbundsmedlem/kommunstyrelserna.

14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på kommunkanslierna i de tre medlemskommunerna.

Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems officiella anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig.

Egendomsförvaltning

15 § Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl.

16 § Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Personalpolitik

17 § Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.

18 § Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de framställningar som är påkallade.

Arbetsordning

Tjänstgöring

19 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten i direktionen ordförandens uppgifter.

20 § Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

21 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Om tiden medger ska ersättaren kallas skriftligen.

Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.

22 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående behandling av ett ärende.

Sammanträden

23 § Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen sammanträder också när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av ledamöterna begär det.

24 § En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till direktionens kansli.

En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla.

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden.

25 § Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

26 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden plats för sammanträdena.

Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är förbundsmedlemmar.

27 § En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

28 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning de personer får delta i överläggningarna som har kallats att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

29 § Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig, om inte särskilda skäl föranleder annat.

30 § Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden som direktionen ska behandla på sammanträdet.

Föredragningslistan ska bifogas kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat.

31 § De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan ska tillställas ledamöterna och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat.

32 § Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena i den turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan ska behandlas under ett sammanträde.

Protokoll

33 § Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll.

Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som direktionen utser vid början av varje sammanträde.

Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, ska varje ledamot justera de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ledamoten varit ordförande för.

34 § Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet ska förklaras omedelbart justerad. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den.

35 § Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.

36 § Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen, ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till direktionens kansli inom en vecka efter sammanträdet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas.

37 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas.

38 § Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive medlemskommun och förbundets revisorer.

Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda som berörs av besluten i protokollet.

Delegering av beslutanderätt

39 § Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt.

Direktionen bör i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar till förtroendevalda och anställda (delegeringsordning).

Delgivning

40 § Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon anställd i förbundet som direktionen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

41 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den eller de anställda som direktionen bestämmer.

Vid förfall för ordföranden ska 1:e vice ordföranden underteckna de handlingar som sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för både ordföranden och 1:e vice ordföranden ska 2:e vice ordföranden fullgöra uppgiften.

Snabbfakta om

Våra medlemskommuner:

Västra Mälardalens kommunalförbund bildades 1 januari 2006. Medlemskommuner är Köping, Arboga och Kungsör.

Köping

Köping med sina 24700 invånare ligger vid Mälarens innersta vik.

Hamnen, shoppingcentren, den trevliga åpromenaden och de vackra sekelskifteshusen runt Stora torget ger Köping karaktären, inte stor - men stad.

Besök Köpings kommuns webbplats

Arboga

Arboga kommun, med ca 13 300 invånare, ligger mitt i västra Mälardalen. Kommunen gränsar i söder till Hjälmaren och rakt genom stadskärnan flyter den vackra Arbogaån.

Arboga grundades under medeltiden och har haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Det är nära till fina miljöer och intressant historia. Från Mälardalen är det nära till Arboga.

Besök Arboga kommuns webbplats

Kungsör

Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 200 invånare.

Huvudorten har ett högt läge med bebyggelse som sträcker sig ner mot Arbogaån och Mälaren.

I kommunen finns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna i Torpa och Kungs Barkarö. Naturen är typisk för Mälardalen med hagar och bördig jordbruksmark.

Besök Kungsörs kommuns webbplats

Surahammar

Surahammar är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 9 950 invånare.

Surahammar är en tätort och centralort i Surahammars kommun. Den största privata arbetsgivaren på orten, ståltillverkaren Surahammars Bruks AB, har anor från 1500-talet.

Besök Surahammars kommuns webbplats